κριτηρια εισδοχης

Σύμφωνα με το Άρθρο 3 (Παράγραφος 2) του Καταστατικού του Συνδέσμου:

Μέλη στον Σύνδεσμο μπορούν να γίνουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία:

(α) Έχουν σαν κύρια απασχόληση στην Κύπρο την επιχείρηση ανάπτυξης γης και οικοδομών προς ίδιον όφελος και με σκοπό τη διάθεση προς τρίτους,

και

(β) Κατά την ημερομηνία της υποβολής της αίτησης των:
i. έχουν ανεγείρει, συμπληρώσει και διαθέσει προς τρίτους, προς ίδιον όφελος μία πολυκατοικία τουλάχιστον τεσσάρων ορόφων (πλην του ισογείου) ή τουλάχιστον δεκαέξι κεχωρισμένων διαμερισμάτων αλλά όχι οργανωμένων διαμερισμάτων (service flats), και/ή αυτοτελών γραφείων (εξαιρουμένων ισογείων) και έχουν υπό κατασκευή τουλάχιστον άλλη μία παρόμοιας έκτασης πολυκατοικία,

ή/και

ii. έχουν ανεγείρει, συμπληρώσει και διαθέσει ολοκληρωμένο συγκρότημα κατοικιών αποτελούμενο εκ δέκα τουλάχιστον αυτοτελών οικιστικών μονάδων (όχι τουριστικά οργανωμένων), έχουν υπό κατασκευή έτερο παρόμοιο συγκρότημα κατοικιών, ήτοι έχουν εξασφαλίσει άδεια οικοδομής από την αρμόδια αρχή και έχουν συμπληρώσει την εκσκαφή θεμελίων δια τουλάχιστον το ένα τέταρτο των υπό ανέγερση οικιών.

ή/και

iii. έχουν προβεί εις τη διαίρεση γης δια οικιστικούς ή άλλους οικοδομικούς σκοπούς, έχουν κατασκευάσει τις αναγκαίες οδούς και έχουν διαχωρίσει έκταση γης είτε συνεχόμενη είτε με συνολική έκταση όχι λιγότερη των τριάντα σκαλών και έχουν υπό κατασκευή παρόμοιο ή παρόμοια έργα της ίδιας τουλάχιστον έκτασης δια τα οποία έχουν εξασφαλίσει άδεια διαχωρισμού από την αρμόδια αρχή και έχουν συμβληθεί δεσμευτικά για την κατασκευή των οδών, ή, εάν αυτή η κατασκευή πραγματοποιείται από τους ίδιους, έχουν συμπληρώσει τη θεμελίωση τουλάχιστον του ενός τρίτου της όλης έκτασης των οδών.

Νοείται ότι νομικό πρόσωπο το οποίο δεν έχει κτίσει, αλλά έχει υπό κατασκευή έργα ως ανωτέρω, δύναται να γίνει μέλος εάν η πλειοψηφία του καταβληθέντος κεφαλαίου της εταιρείας ανήκει σε ήδη μέλος της Εταιρείας ή σε άτομα ή εταιρείες τα οποία ή οι οποίες κατέχουν την πλειοψηφία του καταβληθέντος κεφαλαίου άλλης εταιρείας μέλος αυτής της Εταιρείας.

και

(γ) Απασχολούν μόνιμα σε σχέση με τα έργα τους πολιτικό μηχανικό ή αρχιτέκτονα ή άτομο προσοντούχο στη διαχείριση ακινήτων (κλάδος εκτιμήσεων), εγγεγραμμένο στο ΕΤΕΚ.

και

(δ) Απασχολούν μόνιμα έμπειρο πωλητή ακινήτων.

Νοείται ότι τα προσόντα των παραγράφων (γ) και (δ) ανωτέρω, μπορεί να συγκεντρώνονται στο ίδιο πρόσωπο το οποίο μπορεί να είναι το μέλος ή, σε περίπτωση νόμιμου προσώπου, διευθυντής μέλους.

και

(ε) Διαθέτουν γραφείο κατάλληλα στελεχωμένο με προσοντούχο προσωπικό και εξοπλισμένο που να χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο για την διεκπεραίωση της εργασίας του Επιχειρηματία.

και

(στ) Έχουν αποδεδειγμένα διορίσει προσοντούχο ελεγκτή”.

Πέραν των πιο πάνω απαιτούνται:

1. Συνεχής παρουσία στο επάγγελμα, όχι λιγότερη από 3 χρόνια προ της αίτησης για εγγραφή στο Σύνδεσμο. Για τις εταιρείες οι οποίες δεν πληρούν το κριτήριο αυτό, θα εισάγεται ο θεσμός του «Δόκιμου Μέλους» όπου θα τίθενται υπό παρακολούθηση έως ότου περάσουν 3 χρόνια.

2. Συστατικές επιστολές από τραπεζικά ιδρύματα που συνεργάζεται η επιχείρηση.

3. Προσκόμιση στοιχείων ότι έχουν πληρωθεί οι Κοινωνικές Ασφαλίσεις της επιχείρησης.

4. Προσκόμιση πιστοποιητικού από εγκεκριμένο Ελεγκτικό Οίκο ότι η επιχείρηση (α) τηρεί κατάλληλα λογιστικά βιβλία, (β) ότι οι οικονομικές καταστάσεις που έχουν ετοιμαστεί παρέχουν τις απαιτούμενες από τον Περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113 πληροφορίες καθώς και (γ) την τελευταία ημερομηνία ετοιμασίας οικονομικών καταστάσεων.

5. Σε περίπτωση που η επιχείρηση ανάπτυξης γης είναι ταυτόχρονα και εργοληπτική εταιρεία, θα πρέπει να προσκομίζεται η άδεια λειτουργίας της από το Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών.

6. Να είναι υποχρέωση του μέλους, πριν την έναρξη πωλήσεων των επιμέρους μονάδων σε ενιαίες αναπτύξεις, όπως διαθέτει τουλάχιστον Πολεοδομική Άδεια.