γινε μελος

Ο Σύνδεσμος λειτουργεί ως μια επαγγελματική πλατφόρμα προς ανταλλαγή απόψεων, ιδεών, γνώσεων, πληροφορίων με στόχο την προώθηση των συμφερόντων του κλάδου.

Για να γίνετε Μέλος στο Σύνδεσμο, θα πρέπει να πληροίτε τα κριτήρια συμμετοχής και τις νομικές απαιτήσεις που ισχύουν για τις δραστηριότητές των επιχειρήσεων του κλάδου.

Διαδικασίες και οφέλη:

Εκλογές

Το κάθε μέλος έχει δικαίωμα να εκλέγεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και να ψηφίζει, κάθε δύο χρόνια στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Συμμετοχή στα κοινά
 • Υποβολή Προτάσεων για εισαγωγή ή βελτίωση Νόμων και Κανονισμών που επηρεάζουν άμεσα τον Σύνδεσμο ή/και τα Μέλη του.
 • Συζήτηση των προβλημάτων που προκύπτουν από την άσκηση του επαγγέλματος έναντι των διαφόρων δημόσιων αρχών και άλλων ενδιαφερομένων.
 • Εισηγήσεις σχετικά με τον κλάδο προς το Διοικητικό Συμβούλιο για περαιτέρω χειρισμό.
Παροχή Γνώσης & Ενημέρωσης
 • Πληροφορίες σχετικά με νομοσχέδια, ρυθμίσεις και άλλα θέματα δημοσίων αρχών
 • Εισηγήσεις για νομικά & οικονομικά θέματα που μπορεί να προκύψουν από νομοσχέδια του Δημοσίου.

Δικτύωση

Δικτύωση με άλλα μέλη ή επαγγελματικά σώματα που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα.

Νέα του κλάδου
 • Παρακολούθηση Τύπου για σχετικά νέα του κλάδου.
 • Παροχή πληροφοριών για σεμινάρια, συνέδρια και άλλες εκδηλώσεις.
Προνόμια Μελών
 • Συμμετοχή σε έναν φορέα που συμμετέχουν 55 και πλέον εταιρείες από όλες τις επαρχίες, που συνεισφέρουν πάνω από το 80% του μεριδίου της αγοράς ακινήτων στην Κύπρο.
 • Οι εταιρείες-μέλη θα μπορούν να χρησιμοποιούν το λογότυπο του Συνδέσμου στην ιστοσελίδα τους, στην επιστολογραφία τους κ.λ.π., για σκοπούς marketing.
 • Ανταλλαγή εμπειριών, γνώσεων και πληροφόρησης μεταξύ των μελών.

Ο Σύνδεσμος είναι μέλος της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) με δύο εκπροσώπους στο ΔΣ και αξιοποιεί, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες υπηρεσίες:

Επιχειρηματική Ανάπτυξη & Οικονομικά Θέματα:

  • Οικονομικά θέματα (φορολογική πολιτική, κίνητρα, μεταρρυθμίσεις, στατιστικές, αποσβέσεις κ.λπ.)
  • Στήριξη Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας & Ανταγωνιστικότητας – Προσέλκυση ξένων επενδυτών, προώθηση παραγωγικών επενδύσεων.

Παρακολούθηση διεθνών δεικτών ανταγωνιστικότητας.

  • Έρευνα, Κατάρτιση, Ευρωπαϊκά Προγράμματα & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού.
  • Ενεργειακές & Περιβαλλοντικές Πολιτικές.
  • Διεθνείς Υποθέσεις Επιχειρηματικότητας:
  • Διεθνείς Επαφές: Δημιουργία εργασιακών σχέσεων με ξένους εμπορικούς συμβούλους στην Κύπρο, πρεσβείες της Κύπρου στο εξωτερικό, οικονομικούς οργανισμούς και εργοδοτικές ομοσπονδίες παγκοσμίως.

Αίτηση εγγραφής

Παρακαλώ όπως κατεβάσετε την αίτηση εγγραφής, και αφού συμπληρωθεί δεόντως, μπορείτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, με φαξ ή ταχυδρομικώς μαζί με τα ζητούμενα πιστοποιητικά/έγγραφα, ή συμπληρώστε την ηλεκτρονικά.